Westview Dual

Westview HS | February 10, 2005 | 23 Photos

westview-001.jpg westview-005.jpg westview-006.jpg westview-007.jpg
Chris Bascon Bryce Hansen Bryce Hansen Coach Rillo
westview-008.jpg westview-009.jpg westview-010.jpg westview-011.jpg
Cliff Cooper Coach Rillo & Cliff Cooper Jamey Keeton Khai Ho
westview-012.jpg westview-013.jpg westview-014.jpg westview-015.jpg
Peter Kim Jerrett Rosario Andrew Luna Andrew Luna
westview-016.jpg westview-017.jpg westview-018.jpg westview-019.jpg
Coach Miller Nate Garner Football Players showing support Matt Shultz
westview-020.jpg westview-021.jpg westview-022.jpg westview-023.jpg
Matt Shultz Matt Starbeck the Bench Aaron Vea
westview-024.jpg westview-025.jpg westview-026.jpg
Aaron Vea Aaron Vea Aaron Vea

All Photos by Bob Hansen